Zmiana cen wody i ścieków - komunikat

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Legnickie Pole Sp. z o.o.  informuje,
iż decyzją Nr WR.RET.070.219.2018.MK Państwowego Gospodarstwo Wodnego Wody Polskie
z dnia 26 kwietnia 2018 r. ulegają zmianie dotychczasowe taryfy opłat za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujących na terenie gminy Legnickie Pole.Z dniem 28 maja 2019 r. taryfy opłat za wodę i ścieki wynoszą:

Taryfowa grupa odbiorców

Cena za 1 m³
dostarczonej wody

Cena za 1 m³
odprowadzonych ścieków

Cena za 1 m³

wody i ścieków

Cena netto

Cena brutto

Cena netto

Cena brutto

Cena razem brutto

Gospodarstwa domowe

5,09

5,50

5,76

6,22

11,72

Jednostki budżetowe

5,49

5,93

6,66

7,19

13,12

Pozostali
odbiorcy

6,49

7,01

8,46

9,13

16,14