GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ LEGNICKIE POLE sp. z o.o. poszukuje pracownika na stanowisko:

Specjalista ds. wodociągów i kanalizacji

  umowa o pracę

  pełny etat

  specjalista

  praca stacjonarna

  praca od zaraz

wakaty: 2

Zakres obowiązków:

 1. Opracowywanie warunków technicznych dostaw wody i odbioru ścieków.
 2. Uzgadnianie dokumentacji technicznej wg zgodności z wydanymi przez Spółkę warunkami.
 3. Przygotowywanie protokołów odbioru nowych przyłączy oraz/lub sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.
 4. Zlecanie badań jakości wody zgodnie z opracowanym harmonogramem badań.
 5. Zlecanie badań jakości ścieku z gminnej oczyszczalni ścieków zgodnie z obowiązującym pozwoleniem wodnoprawnym.
 6. Prowadzenie spraw związanych z unieszkodliwianiem odpadów wytwarzanych na gminnej oczyszczalni ścieków.
 7. Utrzymywanie niezbędnego kontaktu z firmą prowadzącą doradztwo oraz sprawozdawczość w sprawach związanych z ochroną środowiska.
 8. Sporządzanie rocznych sprawozdań statystycznych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.
 9. Sporządzanie kwartalnych sprawozdań w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 10. Prowadzenie spraw związanych z przeglądami technicznymi obiektów i urządzeń związanych z gospodarką wodociągową i kanalizacyjną.
 11. Nadzór nad prawidłową pracą gminnej oczyszczalni zgodnie z procesem technologicznym.
 12. Tworzenie map sieci wodociągowo-kanalizacyjnych wraz z urządzeniami oraz przyłączami w programie GIS.
 13. Prowadzenie spraw związanych z gospodarką wodomierzową.

Wymagania:

 1. Preferowane wykształcenie wyższe (branżowe),
 2. Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku,
 3. Wiedza z zakresu gospodarki wodno-ściekowej,
 4. Praktyczna znajomość obsługi pakietu Office,
 5. Komunikatywność,
 6. Umiejętność pracy pod presją czasu,
 7. Wysoko rozwinięte zdolności analityczne,
 8. Silna motywacja i zaangażowanie w wykonywaną pracę,
 9. Prawo jazdy kat. B.

Oferujemy:

 1. stabilne warunki zatrudnienia na podstawie umowy o pracę,
 2. przyjazną atmosferę w pracy,
 3. ubezpieczenie grupowe.

Aplikacje należy składać na adres e-mailowy Spółki tj.: sekretariat.gzgk@legnickiepole.pl.

Zaznaczamy, iż będziemy się kontaktować tylko z wybranymi kandydatami.

Ochrona Danych Osobowych

Przesłanie aplikacji będzie równoznaczne z wyrażeniem poniższej zgody.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Legnickie Pole Sp. z o.o. z siedzibą w Legnickim Polu, ul. Zofii Kossak-Szczuckiej 7, 59-241 Legnickie Pole dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Klauzula informacyjna dla osób biorących udział w rekrutacji

Wykonując obowiązek z wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. L 119/1, 4/05/2016) zwanego dalej „RODO”, informujmy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Legnickie Pole Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Zofii Kossak-Szczuckiej 7, 59-241 Legnickie Pole; sekretariat.gzgk@legnickiepole.pl ,  tel. 76 858 22 00, 76 818 29 02.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych z którym można się kontaktować pisząc na  adres poczty elektronicznej: iod@centrumbip.pl , oraz korespondencyjnie pod adresem: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Legnickie Pole Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Zofii Kossak-Szczuckiej 7, 59-241 Legnickie Pole
  z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych.
  1. Pani/ Pana dane są przetwarzane w celu:
 3. rekrutacji na stanowisko zgodne z Pana/Pani profilem kandydata na podstawie:
  art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – w odniesieniu do danych wskazanych w art. 221 §1 Kodeksu Pracy,
  z zastrzeżeniem art. 221 § 2 KP, gdzie przetwarzanie jest niezbędne dla wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;
  art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w zw. z art. 221a §1 KP – w odniesieniu do danych wykraczających poza katalog wskazany w art. 221 §1 KP, gdzie przetwarzanie jest dokonywane na podstawie zgody;
  – dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacyjnym, ze względu na prawnie usprawiedliwiony interes Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora
 4. Jeśli rekrutacja dotyczy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę,
 5. rekrutacji na stanowisko zgodne z  Pana/Pani profilem kandydata na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
  w odniesieniu do wszystkich podanych przez Pana/Panią danych osobowych, gdzie przetwarzanie jest dokonywane na Pana/Pani żądanie;
  – dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacyjnym, ze względu na prawnie usprawiedliwiony interes Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora,
 6. Udzielona zgoda na przetwarzanie danych może być w każdym czasie wycofana w dowolnej formie; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 7. Pana/Pani dane mogą być przekazane jedynie: upoważnionym pracownikom Administratora, podmiotom zewnętrznym świadczącym usługi na rzecz Administratora, w szczególności zakresie hostingu poczty elektronicznej, obsługi IT, podmiotom i organom, którym Administrator jest zobowiązany udostępniać dane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 8. Pana/Pani dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.
 9. Pana/Pani dane będą przetwarzane:
 10. w odniesieniu do danych wskazanych w art. 221 §1 KP, w przypadku braku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych – do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego,
 11. w odniesieniu do danych wskazanych w art. 221 §1 KP, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych – przez okres 1 roku od wyrażenia tej zgody,
 12. w odniesieniu do danych wykraczających poza katalog wskazany w art. 221 §1 KP, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych – przez okres 1 roku od wyrażenia zgody,
 13. w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacyjnym – do czasu upływu okresu przedawnienia wskazanych roszczeń.
 14. Po zakończeniu przetwarzania Pana/Pani dane zostaną zniszczone.
 15. Ma Pan/Pani prawo domagać się od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a w zakresie danych udostępnionych na podstawie Pana/Pani dobrowolnej zgody także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 16. Ma Pan/Pani również prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie narusza przepisy prawa.
 17. Podanie przez Pana/Panią danych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest wymogiem ustawowym,
  a niepodanie tych danych powoduje niemożność ubiegania się o zatrudnienie; podanie innych niż wymagane przepisami prawa danych  jest dobrowolne.
 18. Administrator nie będzie podejmował wobec Pana/Pani decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym w formie profilowania.
Opublikowano wPraca