Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Legnickie Pole  sp. z o.o.

poszukuje do swojego zespołu:

KONSERWATORA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ

TWÓJ ZAKRES OBOWIĄZKÓW

Na stanowisku będziesz odpowiedzialny m.in. za:

 • usuwanie awarii i zakłóceń w ciągłości dostawy wody i odbioru ścieków,
 • czyszczenie i udrażnianie instalacji kanalizacyjnych przeprowadzanych za pomocą metody hydraulicznej WUKO,
 • obsługę urządzeń pomocniczych: pomp, agregatów, przecinarek spalinowych itp.
 • wykonywanie prac konserwacyjnych w tym koszenie trawy, usuwanie i przycinanie gałęzi, utrzymywanie porządku,
 • obsługę pojazdów oraz kosiarek spalinowych, kos, pił spalinowych, agregatów prądotwórczych, pomp przenośnych elektrycznych i spalinowych.

NASZE WYMAGANIA

 • wykształcenie minimum zawodowe techniczne,
 • prawo jazdy kat. B, D+E  (mile widziane),
 • zdolności manualne i zmysł techniczny,
 • gotowość i predyspozycje do pracy w terenie,
 • dyspozycyjność do pracy w godzinach popołudniowych i w weekendy, w razie potrzeby(praca na dyżurach wod.-kan.),
 • uczciwość, samodzielność, a także umiejętność pracy w zespole,
 • mile widziane doświadczenie przy budowie i eksploatacji sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

Dodatkowym atutem będą uprawnienia na koparkę i ładowarkę oraz uprawnienia SEP

TO OFERUJEMY

 • stabilne i uczciwe warunki pracy na podstawie umowy o pracę,
 • praca na jedną zmianę w godzinach od 700 do 1500 ,
 • możliwość rozwoju poprzez szkolenia i zdobywanie nowych uprawnień,
 • długotrwałą współpracę.

Ochrona Danych Osobowych

Przesłanie aplikacji będzie równoznaczne z wyrażeniem poniższej zgody.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Legnickie Pole Sp. z o.o. z siedzibą w Legnickim Polu, ul. Zofii Kossak-Szczuckiej 7, 59-241 Legnickie Pole dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Klauzula informacyjna dla osób biorących udział w rekrutacji

Wykonując obowiązek z wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. L 119/1, 4/05/2016) zwanego dalej „RODO”, informujmy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Legnickie Pole Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Zofii Kossak-Szczuckiej 7, 59-241 Legnickie Pole; sekretariat.gzgk@legnickiepole.pl ,  tel. 76 858 22 00, 76 818 29 02.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych z którym można się kontaktować pisząc na  adres poczty elektronicznej: iod@centrumbip.pl , oraz korespondencyjnie pod adresem: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Legnickie Pole Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Zofii Kossak-Szczuckiej 7, 59-241 Legnickie Pole
  z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych.
  1. Pani/ Pana dane są przetwarzane w celu:
 3. rekrutacji na stanowisko zgodne z Pana/Pani profilem kandydata na podstawie:
  art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – w odniesieniu do danych wskazanych w art. 221 §1 Kodeksu Pracy,
  z zastrzeżeniem art. 221 § 2 KP, gdzie przetwarzanie jest niezbędne dla wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;
  art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w zw. z art. 221a §1 KP – w odniesieniu do danych wykraczających poza katalog wskazany w art. 221 §1 KP, gdzie przetwarzanie jest dokonywane na podstawie zgody;
  – dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacyjnym, ze względu na prawnie usprawiedliwiony interes Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora
 4. Jeśli rekrutacja dotyczy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę,
 5. rekrutacji na stanowisko zgodne z  Pana/Pani profilem kandydata na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
  w odniesieniu do wszystkich podanych przez Pana/Panią danych osobowych, gdzie przetwarzanie jest dokonywane na Pana/Pani żądanie;
  – dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacyjnym, ze względu na prawnie usprawiedliwiony interes Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora,
 6. Udzielona zgoda na przetwarzanie danych może być w każdym czasie wycofana w dowolnej formie; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 7. Pana/Pani dane mogą być przekazane jedynie: upoważnionym pracownikom Administratora, podmiotom zewnętrznym świadczącym usługi na rzecz Administratora, w szczególności zakresie hostingu poczty elektronicznej, obsługi IT, podmiotom i organom, którym Administrator jest zobowiązany udostępniać dane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 8. Pana/Pani dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.
 9. Pana/Pani dane będą przetwarzane:
 10. w odniesieniu do danych wskazanych w art. 221 §1 KP, w przypadku braku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych – do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego,
 11. w odniesieniu do danych wskazanych w art. 221 §1 KP, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych – przez okres 1 roku od wyrażenia tej zgody,
 12. w odniesieniu do danych wykraczających poza katalog wskazany w art. 221 §1 KP, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych – przez okres 1 roku od wyrażenia zgody,
 13. w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacyjnym – do czasu upływu okresu przedawnienia wskazanych roszczeń.
 14. Po zakończeniu przetwarzania Pana/Pani dane zostaną zniszczone.
 15. Ma Pan/Pani prawo domagać się od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a w zakresie danych udostępnionych na podstawie Pana/Pani dobrowolnej zgody także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 16. Ma Pan/Pani również prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie narusza przepisy prawa.
 17. Podanie przez Pana/Panią danych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest wymogiem ustawowym,
  a niepodanie tych danych powoduje niemożność ubiegania się o zatrudnienie; podanie innych niż wymagane przepisami prawa danych  jest dobrowolne.
 18. Administrator nie będzie podejmował wobec Pana/Pani decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym w formie profilowania.