Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych w celu przeprowadzenia badania sprawozdania  finansowego Gminnego  Zakładu  Gospodarki Komunalnej Legnickie Pole Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Legnickim Polu za rok 2021

Zamawiający :

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Legnickie Pole Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Legnickim Polu, ul. Kossak Szczuckiej 7, 59-241 Legnickie Pole ,  wpisana  do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w dla Wrocławia Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000597228, NIP: 6912513749, kapitał zakładowy 1.327.000,00 zł .

1. Przedmiot zamówienia

1.1.   Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Legnickie Pole Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Legnickim Polu (zwana dalej „Spółką”) rok obrotowy 2021 oraz sporządzenie sprawozdania z w/w badania, odpowiadającego wymogom prawnym zgodnie z ustawą  o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r.( Dz. U. z 2020r. poz.   1415) .

2. Termin i miejsce składania ofert  

2.1    Zainteresowane firmy audytorskie proszone są o złożenie pisemnych ofert w siedzibie Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Legnickie Pole Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Legnickim Polu ul. Kossak Szczuckiej 7, 59-241 Legnickie Pole, osobiście, drogą pocztową lub drogą elektroniczną
(na adres poczty elektronicznej: zarząd.gzgk@legnickiepole.pl.) w terminie do dnia 20 stycznia 2022r.
do godz. 1400.

2.2    Oferty należy oznaczyć: ”Oferta na badanie sprawozdania finansowego Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Legnickie Pole Spółka z o.o.”

2.3    Oferty złożone po upływie terminu, określonego do ich przyjmowania, nie podlegają rozpatrzeniu. 

3. Warunki jakim powinna odpowiadać oferta oraz wymagane dokumenty i oświadczenia

3.1    Oferta firmy audytorskiej powinna być sporządzona zgodnie z poniższymi wymaganiami i powinna zawierać:

1)   informację, o firmie audytorskiej oraz biegłym rewidencie, który będzie przeprowadzał badanie sprawozdania finansowego dotyczącą:

a)   formy prowadzenia działalności – aktualny odpis z właściwego rejestru,

b)   wpisu do rejestru biegłych rewidentów,

c)   wpisu na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,

d)   liczby zatrudnionych biegłych rewidentów,

e)   doświadczenia w badaniu sprawozdań finansowych w tym sprawozdań finansowych spółek komunalnych lub spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz znajomości branży, w której działa Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Legnickie Pole Spółka z o.o.

2)   aktualną umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej,

3)   oświadczenie o spełnianiu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym,

4)   cenę za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania z badania, uwzględniającą całość kosztów prac określonych w pkt 1 zapytania ofertowego, w wartości netto
i brutto,

5)   określenie składu zespołu przeprowadzającego badania, z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta,

6)   wskazanie metod i terminów badań sprawozdania finansowego wraz ze wstępnym harmonogramem prac związanych z badaniem wstępnym, ostatecznym oraz udziałem w inwentaryzacji,

7)   oświadczenie o obowiązkowym uczestnictwie biegłego rewidenta, który będzie przeprowadzał badanie, na walnym zgromadzeniu wspólników Spółki, zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za badany rok obrotowy oraz w posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki, w terminie ustalonym przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. 

8)   wzór umowy na badanie sprawozdania finansowego Spółki .

3.2    Dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez oferenta lub jego pełnomocnika, przy czym pełnomocnictwo powinno zostać dołączone do oferty.

3.3    Odrzuceniu podlegają oferty, które nie będą zawierały wszystkich wymaganych w zapytaniu ofertowym dokumentów oraz oferty, z których będzie wynikało, że oferent nie spełnia wymagań określonych
w zapytaniu ofertowym .

4.  Warunki i oczekiwania wobec firmy audytorskiej

4.1    zbadanie sprawozdania finansowego zgodnie normami wykonywania zawodu biegłego rewidenta,

4.2    zapewnienie obecności biegłego rewidenta, który będzie przeprowadzał badanie, na walnym zgromadzeniu wspólników Spółki, zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za badany rok obrotowy

4.3    zapewnienie obecności biegłego rewidenta , który będzie przeprowadzał badanie, na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki, w terminie ustalonym przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

4.4    przeprowadzenia badania za rok obrotowy 2021, wraz z przekazaniem sprawozdania z badania Radzie Nadzorczej Spółki – do dnia 30 kwietnia 2022r.

4.5    zapłata wynagrodzenia za przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego, nastąpi po przyjęciu przez Radę Nadzorczą sprawozdania.  

5. Data i miejsce otwarcia ofert

5.1 Otwarcia ofert i wyboru firmy audytorskiej dokona Rada Nadzorcza Spółki w dniu 21 stycznia 2022r.
w siedzibie Spółki ul. Kossak – Szczuckiej 7 , 59-241 Legnickie Pole.

5.2 Wyniki wyboru zostaną podane na stronie internetowej Spółki www.gzgk.legnickiepole.pl 

6. Kryteria oceny ofert

6.1 Kryteriami oceny ofert będą:

a)   cena  oferty brutto,

b)   doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych spółek komunalnych lub spółek z udziałem Skarbu Państwa, firmy audytorskiej oraz biegłego rewidenta, który będzie przeprowadzał badanie .

c)   ogólne doświadczenie zawodowe biegłego rewidenta , który będzie przeprowadzał badanie sprawozdania finansowego .

d)   znajomość branży w której działa Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Legnickie Pole Spółka z o.o.
w Legnickim Polu,  przez firmę audytorską oraz biegłego rewidenta, który będzie przeprowadzał badanie .   

7. Informacje dodatkowe

7.1 Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert  przez tego samego oferenta, spowoduje odrzucenie wszystkich złożonych przez niego ofert .

7.2 Rada Nadzorcza Spółki  zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu składania ofert, negocjacji warunków umowy, odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

7.3 Informacje o Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej Legnickie Pole Spółka z o.o. w Legnickim Polu, zainteresowani oferenci mogą uzyskać pod numerem telefonu: (76) 85-82-200; e-mail: zarzad.gzgk@legnickiepole.pl

Klauzula informacyjna – art. 13 RODO.  Zapytanie ofertowe.

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu wyboru firmy audytorskiej jest Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Legnickie Pole Sp. z o.o. ul. Zofii Kossak-Szczuckiej 7,
  59-241 Legnickie Pole, tel. 75 85 82 200.;
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem
  e-mail: iod@centrumbip.pl lub pisząc na adres Administratora z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych”;
 3. Dane osobowe podmiotów odpowiadających na zapytania cenowe, potencjalnych wykonawców
  i wykonawcy wyłonionego w wyniku przeprowadzonego postępowania oraz dane osobowe osób działających w imieniu wykonawcy przetwarzane będą na podstawie:

a) art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z realizacją postępowania o udzielenie niniejszego zapytania ofertowego oraz wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zakresie rozliczenia finansowo-podatkowego zawieranej umowy i archiwizacji dokumentacji.

b) art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu związanym z zawarciem i wykonaniem umowy, której stroną będzie wyłoniony wykonawca.

 • Dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia mogą zostać przekazane zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasadny postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne. Administrator jest zobowiązany udostępnić dane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa m. in. w Biuletynie Informacji Publicznej.
 • Dane osobowe będą przetwarzane przez okres:
  • 5 lat liczony od roku następnego po roku zakończenia sprawy dotyczącej zamówienia publicznego, odnoszący się do danych osobowych zawartych w dokumentacji zamówienia publicznego (np. dane przekazane przez potencjalnych wykonawców),
  • obowiązywania umowy i kolejne 10 lat liczone od roku następnego po roku ustania obowiązywania umowy z wyłonionym wykonawcą, odnoszący się do danych osobowych zawartych w umowie. Podstawą prawną wskazania ww. okresów przetwarzania danych osobowych jest jednolity rzeczowy wykaz akt stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 roku w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej.
 • Potencjalnemu wykonawcy i/lub wyłonionemu wykonawcy przysługują następujące prawa związane
  z przetwarzaniem danych osobowych: a) prawo dostępu do treści danych osobowych b) prawo do sprostowania danych osobowych, c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, AO-I.272.1.2021 d) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Nie przysługują natomiast poniższe prawa: a) prawo do usunięcia danych osobowych, b) prawo do przenoszenia danych osobowych, c) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 • Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do przeprowadzenia niniejszego postępowania
  i ewentualnego zawarcia umowy, co oznacza, że w przypadku niepodania danych nie będzie możliwy udział postępowaniu i zawarcie umowy.
 • Dane osobowe nie podlegają profilowaniu ani nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.