Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Legnickie Pole Sp. z o.o. uprzejmie informuje, iż dnia
26 maja 2021 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, zgodnie z przepisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. 2020, poz. 2028 ze zm.), opublikowana została decyzja nr WR.RZT.70.42.2021 (załącznik nr 1) w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Legnickie Pole na okres 3 lat, która wchodzi w życie od dnia 03 czerwca 2021 r.

Zgodnie z obowiązującą uchwałą Nr XL/238/2014 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków udziela się dopłaty do usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w wysokości:

 1. dopłata do 1m3 dostarczanej wody
 2. dla gospodarstw domowych               – 1,40 zł netto + VAT
 3. dla jednostek budżetowych                – 1,00 zł netto + VAT
 4. dopłata do 1m3 odprowadzanych ścieków
 5. dla gospodarstw domowych               – 2,70 zł netto + VAT
 6. dla jednostek budżetowych                – 1,80 zł netto + VAT

W związku z powyższym w okresie od 03.06.2021 r. do 02.06.2022 r.:

 1.  cena za 1 m3 dostarczanej wody wyniesie:
 2. dla gospodarstw domowych             – 5,51 zł netto + VAT
 3. dla jednostek budżetowych              – 5,91 zł netto + VAT
 4. cena za 1 m3 odprowadzanych ścieków wyniesie:
 5. dla gospodarstw domowych             – 6,33 zł netto + VAT
 6. dla jednostek budżetowych              – 7,23 zł netto + VAT