(Zakończono) ZAPYTANIE OFERTOWE – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: MINI KOPARKA

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAMAWIAJĄCY:

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Legnickie Pole Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Legnickim Polu, ul. Kossak Szczuckiej 7, 59-241 Legnickie Pole, wpisana  do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
w dla Wrocławia Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000597228, NIP: 6912513749, kapitał zakładowy 1.327.000,00 zł .

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:  MINI KOPARKA

Parametry techniczne:

 • Silnik: 3-cylindrowy diesla,
 • Norma Stage V,
 • Pojemność skokowa min. 0,8 cm3,
 • Moc silnika min  15 KM,
 • Max głębokość kopania min. 2400 mm,
 • Max zasięg kopania od osi obrotu min. 3900 mm,
 • Max wysokość wysypu min 2500 mm,
 • Siła kopania min. 15 kN,
 • Dwie prędkości jazdy,
 • Lemiesz wyrównujący,
 • Regulowana szerokość podwozia,
 • Kontrola prędkości i jazdy za pomocą dwóch dźwigni,
 • Pojemność zbiornika paliwa min. 25 litrów,
 • Siedzisko z regulowanym oparciem,
 • Kabina ogrzewana,
 • Zestaw łyżek ( 30 , 60 , 100 cm ).

W przedstawionej ofercie należy podać:

 1. cenę zamówienia,
 2. termin realizacji zmówienia,
 3. warunki płatności,
 4. warunki gwarancji.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT 

Zainteresowane firmy proszone są o złożenie pisemnych ofert w siedzibie Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Legnickie Pole Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Legnickim Polu ul. Kossak Szczuckiej 7, 59-241 Legnickie Pole, osobiście, drogą pocztową lub drogą elektroniczną (na adres poczty elektronicznej: zarzad.gzgk@legnickiepole.pl.)
w terminie do dnia 21 kwietnia 2022r. do godz. 1500.

TERMIN OTWARCIA OFERT 

 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 kwietnia 2022r.
 2. Osobą upoważnioną do kontaktu z wykonawcą jest Pani Izabela Gadek

e-mail: sekretariat.gzgk@legnickiepole.pl

ZASTRZEŻENIA: 

 1. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy.
 2. Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.
 3. Zamawiający zastrzega, że może unieważnić postepowanie bez podania przyczyny.
 4. Zmawiający dopuszcza możliwość prowadzenia negocjacji ofert z dwoma wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty w ramach zastosowanych kryteriów ofert.
 5. Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje Zamawiającego do akceptacji oferty, w całości lub części i nie zobowiązuje Zamawiającego do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty.

DODATKOWE INFORMACJE:

W związku z zapytaniami e-mailowymi kierowanymi do Zamawiającego, GZGK Legnickie Pole Sp. z o.o. informuje, iż dopuszcza możliwość przedłożenia oferty na przedmiot zamówienia – MINI KOPARKA wg innych parametrów technicznych niż w ogłoszonym Zapytaniu Ofertowym tj.:

 • Pojemność skokowa min. 762 cm3
 • Pojemność zbiornika paliwa min. 18,5 l.

POZOSTAŁY ZAKRES ZAPYTANIA OFERTOWEGO POZOSTAJE BEZ ZMIAN.

INFORMACJA WS WYBORU PODMIOTU DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA – ZAKUPU MINIKOPARKI

Klauzula informacyjna – art. 13 RODO.

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu wyboru firmy audytorskiej jest Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Legnickie Pole Sp. z o.o. ul. Zofii Kossak-Szczuckiej 7, 59-241 Legnickie Pole,
  tel. 75 85 82 200.;
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem
  e-mail: iod@centrumbip.pl lub pisząc na adres Administratora z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych”;
 3. Dane osobowe podmiotów odpowiadających na zapytania cenowe, potencjalnych wykonawców
  i wykonawcy wyłonionego w wyniku przeprowadzonego postępowania oraz dane osobowe osób działających
  w imieniu wykonawcy przetwarzane będą na podstawie:

a) art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z realizacją postępowania o udzielenie niniejszego zapytania ofertowego oraz wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zakresie rozliczenia finansowo-podatkowego zawieranej umowy i archiwizacji dokumentacji.

b) art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu związanym z zawarciem i wykonaniem umowy, której stroną będzie wyłoniony wykonawca.

 • Dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia mogą zostać przekazane zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasadny postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne. Administrator jest zobowiązany udostępnić dane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa
  m. in. w Biuletynie Informacji Publicznej.
 • Dane osobowe będą przetwarzane przez okres:
  • 5 lat liczony od roku następnego po roku zakończenia sprawy dotyczącej zamówienia publicznego, odnoszący się do danych osobowych zawartych w dokumentacji zamówienia publicznego (np. dane przekazane przez potencjalnych wykonawców),
  • obowiązywania umowy i kolejne 10 lat liczone od roku następnego po roku ustania obowiązywania umowy
   z wyłonionym wykonawcą, odnoszący się do danych osobowych zawartych w umowie. Podstawą prawną wskazania ww. okresów przetwarzania danych osobowych jest jednolity rzeczowy wykaz akt stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 roku w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej.
 • Potencjalnemu wykonawcy i/lub wyłonionemu wykonawcy przysługują następujące prawa związane
  z przetwarzaniem danych osobowych: a) prawo dostępu do treści danych osobowych b) prawo do sprostowania danych osobowych, c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem przypadków,
  o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, AO-I.272.1.2021 d) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
  do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Nie przysługują natomiast poniższe prawa: a) prawo do usunięcia danych osobowych, b) prawo do przenoszenia danych osobowych, c) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 • Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do przeprowadzenia niniejszego postępowania
  i ewentualnego zawarcia umowy, co oznacza, że w przypadku niepodania danych nie będzie możliwy udział postępowaniu i zawarcie umowy.
 • Dane osobowe nie podlegają profilowaniu ani nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.