Zmiana taryf dla dostaw wody i odbioru ścieków na terenie Gminy Legnickie Pole.

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Legnickie Pole sp. z o.o. informuje, że w dniu 24 kwietnia 2023 r.
w Biuletynie Informacji Publicznej została ogłoszona Decyzja nr WR.RZT.70.2.2023 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu PGW Wody Polskie zatwierdzająca taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla gminy Legnickie Pole na okres 3 lat.

Zatwierdzone taryfy wchodzą w życie z dniem 2 maja 2023 r., tj. po upływie 7 dni od ogłoszenia.

Przypominamy jednocześnie, że zgodnie z obowiązującą uchwałą Nr XL/238/2014 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków udziela się dopłaty do usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w wysokości:

A. Dopłata do 1m3 dostarczanej wody

  1. dla gospodarstw domowych               – 1,40 zł netto + VAT
  2. dla jednostek budżetowych                – 1,00 zł netto + VAT

B. Dopłata do 1m3 opłata do 1m3 odprowadzanych ścieków

  1. dla gospodarstw domowych               – 2,70 zł netto + VAT
  2. dla jednostek budżetowych                – 1,80 zł netto + VAT

Nowe stawki opłat za wodę i ścieki w okresie 36 miesięcy wyniosą:

Załącznik: Decyzja WR.RZT.70.2.2023